Kupujete nemovitost?

Prodávám, vím jak na to…

1. Projdeme spo­leč­ně vaše potře­by a pre­fe­ren­ce, poža­dav­ky na doprav­ní dostup­nost a občan­skou vyba­ve­nost a sta­no­ví­me finanč­ní limi­ty.

2. Prozkoumám veš­ke­rou dostup­nou nabíd­ku – spo­lu­pra­cu­ji se vše­mi rea­lit­ní­mi kan­ce­lá­ře­mi i samo­pro­dej­ci. Zadám poptáv­ku do infor­mač­ní­ho sys­té­mu RE/MAX a vy bude­te dostá­vat kaž­dý den aktu­ál­ní nabíd­ku odpo­ví­da­jí­cích nemo­vi­tos­tí.

3. Společně s vámi pro­ve­du výběr nemo­vi­tos­tí a domlu­vím pro­hlíd­ky.

4. Na pro­hlíd­ky půjdu s vámi.

5. Znám správ­nou cenu a vím jak argu­men­to­vat. Pomůžu vám vyjed­nat lep­ší cenu (pokud budou vhod­né pod­mín­ky).

6. V pří­pa­dě potře­by zajís­tím práv­ní ser­vis a smluv­ní doku­men­ta­ci.

7. Sepíši pře­dá­va­cí pro­to­kol, zahr­nu­jí­cí aktu­ál­ní stav vyba­ve­ní a pří­slu­šen­ství, včet­ně sta­vů měři­del ener­gií.

8. Připravím při­zná­ní k dani z nemo­vi­tos­ti.