Realitní blog

Novinky a realitní know how

Jak vás ochrá­ní nový rea­lit­ní zákon

Jak vás ochrání nový realitní zákon

Nový zákon prak­tic­ky nedá­vá mož­nost, aby lidé bez vzdě­lá­ní a zku­še­nos­tí s pra­cí v rea­li­tách nadá­le půso­bi­li v této pro­fe­si. Měl by defi­ni­tiv­ně zlo­mit špat­nou pověst pro­fe­se rea­lit­ní­ho mak­lé­ře a doká­zat, že je to prá­ce potřeb­ná a pro­spěš­ná.

Zrušení daně z naby­tí nemo­vi­tos­ti

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Pokud bude záko­na nako­nec schvá­len v aktu­ál­ní podo­bě, bude mít zpět­nou účin­nost. Tedy všich­ni kupu­jí­cí, kte­ří kou­pi­li nemo­vi­tost od pro­sin­ce loň­ské­ho roku a měli tak povin­nost v břez­nu letoš­ní­ho roku podat daňo­vé při­zná­ní, daň již pla­tit nebu­dou.

Realitní trh v roce 2020

Realitní trh v roce 2020

I přes růz­né zaru­če­né zprá­vy stá­le nee­xis­tu­je reál­ný důvod pro pokles cen nemo­vi­tos­tí. Opatření ČNB má sice vliv na počet poskyt­nu­tých hypo­ték, ale sní­že­ní poptáv­ky není tak výraz­né, aby vyrov­na­lo nabíd­ku.

Spolupráce s rea­lit­ním mak­lé­řem šet­ří čas i pení­ze

Spolupráce s realitním makléřem šetří čas i peníze

Mnoho lidí si ve sna­ze ušet­řit řeší při pro­de­ji či kou­pi nemo­vi­tos­ti vše na vlast­ní pěst. Bez spo­lu­prá­ce s mak­lé­řem. rea­li­ta je ale tako­vá, že nako­nec zapla­tí mno­hem více, než kdy­by zvo­li­li spo­lu­prá­ci s odbor­ní­kem. Dobrý mak­léř totiž doká­že ušet­řit nejen pení­ze, ale i čas. Kromě toho je pro­ká­zá­no, že rea­lit­ní mak­léř doká­že nemo­vi­tost pro­dat za vyš­ší cenu než sám maji­tel.