Prodat výhodně a bezpečně může být snadné

+

pro­da­ných
nemo­vi­tos­tí

%

spo­ko­je­ných
kli­en­tů

Zaujmete optimální inzercí
  Prodáte nejvyšší nabídce
  Poradíte si v každé situaci
  Neztratíte ani den

Zavolejte!

Představím se a poskyt­nu Vám
nezá­vaz­nou kon­zul­ta­ci.

Využijte 19 let mé profesionální praxe ve svůj prospěch!

+

roků rea­lit­ních
zku­še­nos­tí

+

pro­da­ných
nemo­vi­tos­tí

%

spo­ko­je­nost
kli­en­tů

  1. Zaujmete optimální inzercí

  2. Prodáte za nejlepší cenu

  3. Poradíte si v každé situaci

  4. Neztratíte ani den

stáh­ně­te si
Průvodce pro­de­jem

objed­nej­te si
odhad ceny zdar­ma

kon­tak­tuj­te mě

Zkušenosti na vaší straně

  • Profesionální pří­pra­va nemo­vi­tos­ti vás odli­ší od kon­ku­ren­ce a při­lá­ká zájem­ce.
  • Víte, kde se vypla­tí inze­ro­vat? Přesvědčíte zájem­ce a obhá­jí­te si cenu?
  • Když pro­dá­te na prv­ní pro­hlíd­ce, nebo nemá­te půl roku pro­dá­no, vět­ši­nou to není náho­da.
  • Sjednat a pode­psat spra­ved­li­vé smlou­vy (rezer­vač­ní, kup­ní, o úscho­vě, zástav­ní), pře­psat vlast­nic­tví, bez­peč­ně zapla­tit a pře­dat, to je 100+1 poten­ci­ál­ní pro­blém…
  • Správně se roz­hod­ne­te, jen když víte, jaké máte mož­nos­ti. Znám vět­ši­nu situ­a­cí, kte­ré nastá­va­jí při pro­de­ji (a mám advo­ká­ta na tele­fo­nu).
  • Zde je pří­klad něko­li­ka pro­dejů, kte­ré jsem zpro­střed­ko­val:

Praha 3 Květná

Praha 6 U Ladronky

Praha 4 Pod svahem

Praha 6 Pod lipkami

Praha 6 Nad motolskou nemocnicí

Praha 9 Klánovice Voňkova

Praha 8 Zenklova

P6 Nad motolskou nemocnicí — prodej 8 bytů

Všeradice — bývalá továrna

Pec pod Sněžkou — chalupa

Stříbrná Skalice

Praha 5 Pod viaduktem

Praha 1 Josefov Kozí

Praha 2 Jana Masaryka

Únětice

Brandýs nad labem Vrábská

Praha 4 V Zápolí

Praha 5 Ježovská

Stavební pozemek Vidovice

I vy budete 100% spokojeni…

Po skon­če­ní pro­de­je máte mož­nost ohod­no­tit vaši spo­ko­je­nost s pro­de­jem stej­ně jako v kla­sic­kém esho­pu  1 až 10 (maxi­mál­ní). Očekávání jsem spl­nil téměř vždy na 100%. Upřímně, pře­kva­pi­lo mě to, když jsme s tím zača­li. Práce mak­lé­ře je někdy pod­ce­ňo­va­ná, ale téměř kaž­dý, kdo pro­dej absol­vo­val, ji oce­ní maxi­mál­ním ohod­no­ce­ním…

ing. Michal Náhunek

“Pan Došek je komu­ni­ka­tiv­ní, ochot­ný, dochvil­ný a má pře­hled o trhu s nemo­vi­tost­mi.”

komerč­ní pro­ná­jem
Praha 1, Nerudova
hod­no­ce­ní: 10/10

Ing. Jiří Matoušek

“Super pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup pana Doška mě pře­svěd­čil, že na trhu ješ­tě exis­tu­jí odbor­ní­ci na svém mís­tě.”

pro­ná­jem bytu
Praha 9, Zlonická
hod­no­ce­ní: 10/10

Jana Šerpánová

“Byla jsem vel­mi spo­ko­je­na se služ­ba­mi rea­lit­ní­ho mak­lé­ře pana Marka Doška. Prodej nemo­vi­tos­ti pro­bě­hl bez pro­blé­mů.”

pro­dej bytu
Únětice
hod­no­ce­ní: 10/10

ing. Helena Slepičková

“Oceňuji pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní, vstříc­nost a rych­lé vyří­ze­ní poža­dav­ku.”

pro­ná­jem bytu
Praha 8 Vítkovická
hod­no­ce­ní: 10/10

Ing. Marcela Veselá

“Oceňovali jsme zejmé­na důvě­ry­hod­né a věc­né jed­ná­ní mak­lé­ře v prů­bě­hu pro­de­je. Makléř byl ocho­ten a scho­pen podat sro­zu­mi­tel­né vysvět­le­ní práv­ních for­mu­la­cí a jejich význam ve smluv­ních doku­men­tech. Nestalo se, že by ten kte­rý doku­ment byl vyři­zo­ván nebo doru­čo­ván o den déle. Byli jsme jed­no­du­še spo­ko­je­ni, ač výběr mak­lé­ře byl úpl­ně náhod­ný.”

pro­dej bytu
Praha 4, V Zápolí
hod­no­ce­ní: 10/10

Renata Sundling, Sweden

“We wan­ted a bro­ker to do more than just qua­li­ty pho­tos. We were unsuc­cess­fully sel­ling an apart­ment in the Old Town for 6 mon­ths with two renow­ned Prague real­tors. In the end, only Mr. Došek pro­vi­ded Home Staging, 3D visu­a­li­zati­on, pro­mo­ti­o­nal lea­flets and adver­ti­sing abroad. The new owner even­tu­ally bou­ght the apart­ment without visi­ting it. 100% ser­vi­ce — I recom­mend. ”

pro­dej bytu
Praha 1, Kozí
hod­no­ce­ní: 10/10

Jan Janatka

“Vstřícný pří­stup, ocho­ta spo­lu­pra­co­vat, kva­li­fi­ko­va­ný popis nemo­vi­tos­ti.”

pro­dej bytu
Praha 6, Nad motolskou nemoc­ni­cí
hod­no­ce­ní: 10/10

Roman Maleček

“Profesionalita, vstříc­nost, rych­lé, a bez­pro­blé­mo­vé jed­ná­ní. Naprostá spo­ko­je­nost, vře­le dopo­ru­ču­ji a i do budouc­na počí­tá­me s vyu­ži­tím dal­ších slu­žeb.”

pro­dej bytu
Praha 7, Ortenovo náměs­tí
hod­no­ce­ní: 10/10

Vlasta Hájek

“Super ser­vis!!! Pan Dosek je uza­s­ny pro­fik!!!!! Vse dopadlo tak jak jsme se dohod­li!!!! Diky”

pro­dej bytu
Praha 6, Nad motolskou nemoc­ni­cí
hod­no­ce­ní: 10/10

Nadja Werner

“Neni slov, jak bych vystih­la super kva­li­ty Ing. Marka Doska, pro­s­te doko­na­ly, napros­to spo­leh­li­vy, pra­co­vi­ty. Takovi by meli byti vsich­ni makle­ri.”

pro­dej bytu
Praha 4, Hodonínská
hod­no­ce­ní: 10/10

eBook 7 kroků k prodeji nemovitosti

Prodávám nemo­vi­tos­ti již téměř 20 let. Mnozí pro­dá­va­jí­cí, se kte­rý­mi jsem se setkal, to nej­pr­ve zkou­še­li sami na vlast­ní pěst. Stálo je to čas, pení­ze a někdy i měsí­ce stre­su. Zjistil jsem, že někte­ré chy­by se neu­stá­le opa­ku­jí a prá­vě ty roz­ho­du­jí o úspě­chu při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti.

Proto jsem pro Vás při­pra­vil prů­vod­ce, kde jsem popsal nej­čas­těj­ší pro­blémy a jejich efek­tiv­ní řeše­ní. Pokud chce­te pro­dat výhod­ně a bez zby­teč­ných sta­ros­tí, při­dej­te se k těm, kte­ří tyto postu­py zna­jí.

Realitní články

Sníží se ceny po zrušení daně z nabytí?

Nový maji­tel ušet­ří 4 % z kup­ní ceny, kte­ré dopo­sud odvá­děl stá­tu. Jde o fak­tic­kou úspo­ru pro kupu­jí­cí­ho, vliv na pro­dej­ní cenu nemo­vi­tos­tí mít ale nebu­de.

Jak vás ochrání nový realitní zákon

Nový zákon prak­tic­ky nedá­vá mož­nost, aby lidé bez vzdě­lá­ní a zku­še­nos­tí s pra­cí v rea­li­tách nadá­le půso­bi­li v této pro­fe­si. Měl by defi­ni­tiv­ně zlo­mit špat­nou pověst pro­fe­se rea­lit­ní­ho mak­lé­ře a doká­zat, že je to prá­ce potřeb­ná a pro­spěš­ná.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Pokud bude záko­na nako­nec schvá­len v aktu­ál­ní podo­bě, bude mít zpět­nou účin­nost. Tedy všich­ni kupu­jí­cí, kte­ří kou­pi­li nemo­vi­tost od pro­sin­ce loň­ské­ho roku a měli tak povin­nost v břez­nu letoš­ní­ho roku podat daňo­vé při­zná­ní, daň již pla­tit nebu­dou.

Všechny člán­ky