Sníží se ceny po zrušení daně z nabytí?

16.09.2020

Nový majitel ušetří 4 % z kupní ceny, které doposud odváděl státu. Jde o faktickou úsporu pro kupujícího, vliv na prodejní cenu nemovitostí mít ale nebude.

Dlouho oče­ká­va­ný krok se poma­lu blí­ží. I když vlá­da avi­zo­va­la zru­še­ní daně z naby­tí již v dub­nu, fak­tic­ky byl zákon uve­den v život až před pár dny. Nový maji­tel ušet­ří 4 % z kup­ní ceny, kte­ré dopo­sud odvá­děl stá­tu. Jde o fak­tic­kou úspo­ru pro kupu­jí­cí­ho, vliv na pro­dej­ní cenu nemo­vi­tos­tí mít ale nebu­de.

Nedá se oče­ká­vat, že by pro­dá­va­jí­cí sni­žo­va­li cenu. Jich se zru­še­ní daně netý­ká. Naopak jde o zásad­ní zprá­vu pro kupu­jí­cí, kte­ří ušet­ří a záro­veň už nemu­sí mít tak vel­kou rezer­vu při poři­zo­vá­ní nemo­vi­tos­ti.

Co přesně zákon přinese?

Možnost odpočtu úro­ků zůsta­ne, ale limit se sní­ží.

V původ­ním návr­hu záko­na se počí­ta­lo s vari­an­tou, že kupu­jí­cí sice nebu­de pla­tit daň z naby­tí, ale záro­veň při­jde o mož­nost zapo­čí­tat si úro­ky z úvě­ru jako odpo­či­ta­tel­nou polož­ku v daňo­vém při­zná­ní. V posled­ní podo­bě záko­na je úpra­va, kte­rá čás­teč­ně tuto mož­nost vra­cí. Ovšem jen v ome­ze­né míře. Pro nové hypo­té­ky totiž bude pla­tit i niž­ší limit pro odpočty.

Na úvě­ry poskyt­nu­té do kon­ce letoš­ní­ho roku se bude vzta­ho­vat dosa­vad­ní limit odpočtu úro­ků a to 300 tisíc korun. Na úvě­ry poskyt­nu­té od příští­ho roku se bude vzta­ho­vat už jen nový, polo­vič­ní limit v hod­no­tě 150 tisíc korun.

Zákon platí zpětně.

I když ozná­me­ní o zámě­ru zru­šit tuto daň při­šlo v dub­nu, k fak­tic­ké­mu schvá­le­ní záko­na dochá­zí až v těch­to dnech. Ministerstvo však na jaře ozná­mi­lo, že zákon bude mít zpět­nou plat­nost. Nakonec se s tím­to počí­tá i v rám­ci finál­ní podo­by záko­na:

  • Daň zanik­ne zpět­ně k letoš­ní­mu 31. břez­nu. To zna­me­ná, že lidé, kte­ří měli lhů­tu pro podá­ní při­zná­ní do 31. břez­na a násled­ně kvů­li pan­de­mii odlo­že­nou do kon­ce srp­na, už daň pla­tit nebu­dou. Pokud ji někdo už zapla­til, úřad mu pení­ze vrá­tí stan­dard­ním způ­so­bem pro výpla­tu vra­ti­tel­né­ho pře­plat­ku. Týká se to všech lidí, kte­ří dokon­či­li svůj vklad na katastr v pro­sin­ci 2019 nebo poz­dě­ji.

Nyní se čeká již jen na for­mál­ní vyhlá­še­ní ve Sbírce záko­nů. Díky zpět­né účin­nos­ti nehro­zí, že by došlo k neo­če­ká­va­ným změ­nám.