Zrušení daně z nabytí nemovitosti

4.04.2020

Pokud bude zákona nakonec schválen v aktuální podobě, bude mít zpětnou účinnost. Tedy všichni kupující, kteří koupili nemovitost od prosince loňského roku a měli tak povinnost v březnu letošního roku podat daňové přiznání, daň již platit nebudou.
Koho se zrušení daně týká?

Daň z naby­tí nemo­vi­tos­ti ve výši 4 pro­cent pla­tí kupu­jí­cí. Jedinou výjim­kou byly novostav­by, kde pla­ti­lo osvo­bo­ze­ní od daně z naby­tí. Daň se pla­tí jak z domů a bytů, tak z pozem­ků.

Od kdy zákon bude platit?

Pokud bude záko­na nako­nec schvá­len v aktu­ál­ní podo­bě, bude mít zpět­nou účin­nost. Tedy všich­ni kupu­jí­cí, kte­ří kou­pi­li nemo­vi­tost od pro­sin­ce loň­ské­ho roku a měli tak povin­nost v břez­nu letoš­ní­ho roku podat daňo­vé při­zná­ní, daň již pla­tit nebu­dou. Nový kupu­jí­cí se tak nemu­sí obá­vat uzavřít kup­ní smlou­vu. O výho­du nepři­jdou.

Co když jsem daň již zaplatil?

V tako­vém pří­pa­dě pla­tí, že vám bude část­ka vrá­ce­na. O způ­so­bu, jak to bude pro­ve­de­no – zda zce­la auto­ma­tic­ky nebo bude tře­ba požá­dat Finanční úřad o vrá­ce­ní zapla­ce­né daně – se ješ­tě jed­ná.

Jak to bude s odpočty úroků u hypoték?

V prvot­ním návr­hu záko­na bylo uve­de­no, že spo­lu se zru­še­ním daně bude zru­še­na i mož­nost odpočtu úro­ků z hypo­teč­ní­ho úvě­ru v daňo­vém při­zná­ní. Mělo se jed­nat pou­ze o nově sjed­na­né hypo­té­ky. Nyní musí­me vyčkat na jeho koneč­nou podo­bu, kte­rou schvá­lí záko­no­dár­ci. Je však prav­dě­po­dob­né, že odpo­čet bude u nových hypo­teč­ních úvě­rů sku­teč­ně zru­šen.

Co dalšího se s novým zákonem změní?

Nově se pro­dlou­ží lhů­ta, po kte­rou musí maji­tel nemo­vi­tost vlast­nit před jejím pro­de­jem, aby byl osvo­bo­zen od daně z pří­jmů. Doposud to bylo 5 let. Nově je v návr­hu záko­na uve­de­no, že maji­tel nemo­vi­tos­tí musí dotyč­nou nemo­vi­tost držet mini­mál­ně deset let. Pokud by ji pro­dal před uply­nu­tím lhů­ty, musel by zapla­tit daň z pří­jmů.

Co v případě, že jsem nemovitost zdědil nebo dostal darem?

V těch­to pří­pa­dech pla­ti­la výjim­ka ze záko­na a daň se nehra­di­la. To v záko­ně zůstá­vá stej­né. V pří­pa­dě dědic­tví či daro­vá­ní nemo­vi­tos­ti se daň z pří­jmů fyzic­kých osob nepla­tí.