Realitní trh v roce 2020

9.03.2020

I přes různé zaručené zprávy stále neexistuje reálný důvod pro pokles cen nemovitostí. Opatření ČNB má sice vliv na počet poskytnutých hypoték, ale snížení poptávky není tak výrazné, aby vyrovnalo nabídku.

Zajímavých fak­to­rů, kte­ré ovliv­ňu­jí trh s nemo­vi­tost­mi je hned něko­lik. Nejdůležitější novin­kou je rea­lit­ní zákon. Byť se v médi­ích obje­vo­va­ly růz­né zprá­vy, kte­ré říka­ly, že mak­lé­ři budou zdra­žo­vat své služ­by, mini­mál­ně mak­lé­ři sítě RE/MAX se k niče­mu tako­vé­mu nechys­ta­jí. Co tedy rea­lit­ní zákon změ­ní vysvět­lu­je Jan Hrubý, gene­rál­ní ředi­tel RE/MAX:

Rozhodně se neo­bá­vá­me zdra­žo­vá­ní slu­žeb nebo zhor­še­ní pod­mí­nek pro kli­en­ty. Když se podí­vá­me na to, jak se dotkne zákon RE/MAX, nevi­dím žád­né zásad­ní změ­ny, kte­ré by jak­ko­li pozna­me­na­ly naše kli­en­ty. V naší síti jsou inter­ní stan­dar­dy dlou­ho­do­bě nasta­ve­ny výše než legisla­ti­va vyža­du­je.

 V rám­ci naší RE/MAX Akademie jsme již před něko­li­ka lety pro­šli akre­di­ta­cí Ministerstva Školství, díky kte­ré může­me nabí­zet kurz Obchodník s rea­li­ta­mi. Ten je urče­ný pro všech­ny mak­lé­ře. Takže nejen, že zákon vní­má­me vel­mi pozi­tiv­ně, ale záro­veň se chce­me aktiv­ně podí­let na tom, aby mak­lé­ři, kte­ří na trhu půso­bí, byli odpo­věd­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé.

Druhou oblas­tí, o kte­ré se vel­mi čas­to mlu­ví, je stá­le ros­tou­cí cena nemo­vi­tos­tí. Podle někte­rých exper­tů musí brzy dojít k ceno­vé korek­ci. V rám­ci sítě RE/MAX však ten­to názor nesdí­lí­me, spí­še nao­pak. Cenový vývoj v někte­rých loka­li­tách bude pod­le Jana Hrubého pokra­čo­vat ve stá­va­jí­cím tem­pu:

I přes růz­né zaru­če­né zprá­vy stá­le nee­xis­tu­je reál­ný důvod pro pokles cen nemo­vi­tos­tí. Opatření ČNB má sice vliv na počet poskyt­nu­tých hypo­ték, ale sní­že­ní poptáv­ky není tak výraz­né, aby vyrov­na­lo nabíd­ku.

Ve slab­ších regi­o­nech budou ceny selek­tiv­ně stag­no­vat (u star­ších a méně atrak­tiv­ních nemo­vi­tos­tí), u novosta­veb či ve výji­meč­ných loka­li­tách budou nadá­le růst.

Ve vel­kých měs­tech (Praha, Brno, Plzeň a dal­ší) je kon­stant­ní pře­vis poptáv­ky nad nabíd­kou. Ceny novosta­veb a kva­lit­ních bytů na dob­rých adre­sách se budou nadá­le zvy­šo­vat, ceny star­ších bytů poros­tou – i když poma­lej­ším tem­pem – také.

Nadále se bude zvy­šo­vat zájem o nájem­ní byd­le­ní. Vysoká poptáv­ka po nájmu bude sti­mu­lo­vat ceny i tlak na zís­ká­ní nemo­vi­tos­ti. Čím dál čas­tě­ji se bude stá­vat, že se na jeden byt bude hlá­sit i něko­lik desí­tek zájem­ců. Zvýrazní se tak role mak­lé­ře, kte­rý maji­te­li s výbě­rem budou­cí­ho nájem­ní­ka pomá­há.

Posledním vel­mi sle­do­va­ným fak­to­rem, kte­rý je tře­ba brát v úva­hu, je vývoj hypo­téč­ní­ho trhu. Tomu se věnu­je spo­leč­nost RX Finance, kte­rá kli­en­tům RE/MAX pomá­há zajis­tit finan­co­vá­ní nové­ho domo­va. Podle slov jejích zástup­ců se v letoš­ním roce dočká­me opě­tov­né­ho zdra­žo­vá­ní hypo­téč­ních úvě­rů. Jak uvá­dí zástup­ci spo­leč­nos­ti, v minu­lém roce se objem poskyt­nu­tých hypo­ték pro­pa­dl téměř o 17 pro­cent a počet poskyt­nu­tých úvě­rů dokon­ce o více než pěti­nu. Průměrná úro­ko­vá saz­ba loň­ské­ho roku byla 2,68 pro­cen­ta. Banky tak již nema­jí pří­liš pro­stor pro dal­ší sni­žo­vá­ní sazeb. Proto se v letoš­ním roce dá oče­ká­vat, že prů­měr­ná úro­ko­vá saz­ba hypo­ték zamí­ří pozvol­na vzhů­ru. S ohle­dem na počet poskyt­nu­tých hypo­ték neo­če­ká­vá­me výraz­ně lep­ší výsled­ky než v minu­lém roce a hypo­té­ky budou postup­ně zdra­žo­vat.

Na zákla­dě těch­to tří fak­to­rů se dá oče­ká­vat, že trend pře­vlá­da­jí­cí na rea­lit­ním trhu se v letoš­ním roce nikterak nezmě­ní. Hypotéky budou poma­lu zdra­žo­vat, ceny nemo­vi­tos­tí ve vět­ši­ně regi­o­nů dále poros­tou a zvý­ší se tlak na nájem­ní byd­le­ní.

Potřebujete-li pro­dat, pak se pohy­bu­je­te ve stá­le dob­ré době. Ceny jsou vyso­ké, okruh mož­ných budou­cích maji­te­lů se sice zmen­šu­je, ale mak­lé­ři umí cílit na správ­ný okruh poten­ci­ál­ních kupu­jí­cích. Doba pro­de­je nemo­vi­tos­ti se sice bude pro­dlu­žo­vat, při správ­né mar­ke­tingo­vé stra­te­gii se však nemu­sí­te pro­de­je obá­vat.

Potřebujete-li nao­pak kou­pit nemo­vi­tost, pak se při­prav­te na to, že pod­mín­ky pro zís­ká­ní finanč­ních pro­střed­ků budou stá­le slo­ži­těj­ší. Naši mak­lé­ři však doká­ží, skr­ze kole­gy z RX Finance najít způ­sob, jak Váš nový domov finan­co­vat. Navíc Vám pora­dí s výbě­rem vhod­né nemo­vi­tos­ti přes­ně pro vaše potře­by.